Decret 213/2002, regula el currículum de la Formació Instrumental

Decret 213/2002, d'1 d'agost, pel qual s'estableix l'ordenació curricular de la formació bàsica de les persones adultes (DOGC núm. 3694, de 7.8.2002).
Aquest Decret queda derogat pel Decret 161/2009, de 27 d'octubre, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria per a les persones adultes, a excepció del capítol 2 referit a l'ordenació de la formació instrumental

Número de visites avui: -