Ensenyaments

Educació al llarg de la vida. Centres de formació d’adults.
Infografies sobre l'oferta dels CFA el curs 2019-2020
Departament d'Ensenyament:
Matrícula a educació d'adults
Termini: del 3 al 10 de setembre
RESOLUCIÓ ENS/1403/2018, de 21 de juny, per la qual s'estableix el currículum de llengües estrangeres als centres de formació d'adults del Departament d'Ensenyament.

Curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà
Educació d'Adults. Guia informativa

Europa (2006). Recomanació del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de desembre de 2006, sobre les competències clau per l'aprenentatge permanent (DOUE 30/12/2006) (2006/962/CE)

RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2013, per la qual s’estableixen els currículums dels ensenyaments corresponents a llengua catalana i castellana, llengua occitana, i a les llengües estrangeres,

Xtec: Currículum educació d'adults
Resolució de 19 de juny de 2012, per la qual s'estableixen els currículums dels ensenyaments d'informàtica
Decret 161/2009, de 27 d’octubre, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria per a les persones adultes 
Decret 213/2002, regula el currículum de la Formació Instrumental
ORDRE ENS/290/2013, de 12 de novembre, per la qual s'estableix l'equivalència entre els certificats COMPETIC i els certificats ACTIC.
ORDRE ENS/154/2011, de 14 de juny, del procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació a l'educació secundària obligatòria per a les persones adultes.
RESOLUCIÓ ENS/924/2014, de 23 d'abril, per la qual s'estableix el procediment d'avaluació i certificació dels ensenyaments de competència digital a l'educació d'adults.
Número de visites avui: -