Llei 1991 d'adults

LLEI 3/1991, de 18 de març, de formació d'adults

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA         
                               
   Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de 
 Catalunya ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el 
 que estableix l'article 33.2 de l'Estatut d'autonomia de 
 Catalunya, promulgo la següent               
                               
 LLEI                            
                               
   El desenvolupament de l'educació, fonament del progrés, 
 és condició prèvia de tota prosperitat i benestar social, 
 i,  a  la vegada, autèntic suport de les llibertats 
 individuals en tota societat democràtica.
                               
   Essent la formació un procés inacabat per a tota 
 persona, ha d'ésser atesa i promoguda adequadament pels 
 poders públics en el marc dels principis establerts pels 
 articles 9.2, 27.1 i 2 i 44.1 de la Constitució i per 
 l'article 8.2 de l'Estatut d'Autonomia.
                               
   La millor manera de promoure i garantir el dret a la 
 igualtat és per mitjà de la formació permanent, entesa com 
 el procés educatiu que ha d'acompanyar la persona al llarg 
 de tota la seva vida. La formació d'adults, part fonamental 
 d'aquest procés, ha d'ésser considerada com el conjunt 
 d'activitats de tota mena, educatives, culturals, cíviques, 
 socials i formatives, que tendeixen al perfeccionament de 
 les habilitats de la persona, al millorament dels seus 
 coneixements i capacitats professionals, a l'aprofundiment 
 de les seves possibilitats de relació, a la comprensió de 
 l'entorn que l'envolta, a la interpretació correcta dels 
 fets que es produeixen en el seu món i a l'enfortiment de 
 la democràcia per  tal  de  facilitar  una  dinàmica 
 participativa en el si de la societat catalana.
                               
   La formació d'adults, part fonamental d'aquest procés, 
 ha de donar resposta educativa a tots els ciutadans, tant 
 des d'una dimensió formal com no formal, amb especial 
 èmfasi en la  formació  compensadora  d'una  formació 
 deficitària.  Alhora,  la  dinàmica  canviant  en les 
 necessitats  de  formació  d'adults  fa  necessàries 
 l'actualització  i  l'especialització  constant  dels 
 formadors.
                               
   Aquesta Llei té com a objectiu establir el marc general 
 de la formació permanent d'adults i regular aquelles 
 activitats específiques no considerades en el cos normatiu 
 vigent, d'acord amb les competències que els articles 9.25 
 i 15 de l'Estatut d'Autonomia atorguen a la Generalitat.
                               
 TÍTOL PRELIMINAR                      
 Disposicions generals                    
                               
 Article 1                          
  La  formació d'adults comprèn els àmbits fonamentals 
 d'actuació següents:                    
  a) La formació instrumental i la formació bàsica, enteses 
 com a formació general i compensadora d'una formació 
 deficitària  en relació amb el desenvolupament i les 
 exigències de la societat actual. Aquest àmbit ha de 
 permetre l'accés de la persona adulta a tots els nivells de 
 l'ensenyament reglat, fins a la universitat, i a altres 
 modalitats noves que puguin sorgir en el futur.
  b) La formació per  al  món  laboral,  entesa  com 
 l'aprenentatge inicial per a poder incorporar-se al món del 
 treball,  i  l'actualització,  la  reconversió  i  el 
 perfeccionament de coneixements i habilitats per a exercir 
 una  professió o un ofici segons les exigències del 
 desenvolupament social i del canvi constant del sistema 
 productiu.
  c) La formació per al lleure i la cultura, entesa com una 
 dimensió de la formació d'adults que cerca l'aprofitament, 
 amb  finalitats  formatives,  del  temps lliure i de 
 desocupació laboral, i l'aprofundiment en els  valors 
 cívics, en una participació més plena en la vida social i 
 en el coneixement de la realitat social i cultural de 
 Catalunya dins un procés de recuperació nacional.
  Aquests tres àmbits incideixen des de camps d'actuació 
 diferents en la formació integral de la persona.
                               
 Article 2                          
 Són objectius d'aquesta Llei:                
  a) Eliminar progressivament l'analfabetisme.
  b) Procurar que tots els ciutadans adults tinguin la 
 possibilitat d'assolir la formació bàsica que la societat 
 actual demana.
  c) Promoure el coneixement de la nostra realitat nacional 
 en tots els seus aspectes i, de manera específica, en tot 
 allò que es relacioni amb la llengua i la cultura, i el 
 coneixement de la realitat dels altres pobles de l'Estat i 
 d'Europa.
  d) Afavorir l'accés a l'educació reglada, obligatòria i no 
 obligatòria, en les seves diverses modalitats i amb la 
 metodologia adequada a la formació d'adults.
  e)  Possibilitar  el  dret  que  té tota persona a 
 l'actualització i el perfeccionament dels seus coneixements 
 i destreses, d'acord amb les exigències laborals, socials i 
 culturals de la mateixa societat, i dedicar una atenció 
 preferent als sectors socials amb més mancances, per tal de 
 tractar de reequilibrar el conjunt de la societat catalana. 
  f) Contribuir a atendre les necessitats de formació 
 proposades pels agents socials, i l'assoliment, per tota la 
 població adulta, dels nivells de creació i participació 
 cultural de les societats avançades.
  g)  Fomentar els hàbits de responsabilitat cívica i 
 participació social.
  h) Afavorir hàbits i actituds que permetin de viure el 
 temps de lleure de manera creativa.
  i)  Facilitar la integració plena dels ciutadans de 
 Catalunya a Europa a fi de participar, en peu d'igualtat, 
 dels béns culturals europeus.
                               
 TÍTOL 1                           
 Dels ensenyaments                      
                               
 Capítol 1                          
 Característiques generals                  
                               
 Article 3                          
  Els ensenyaments per a adults han de donar resposta als 
 objectius d'aquesta Llei dins els àmbits de formació 
 instrumental i bàsica, laboral, del lleure i de la cultura, 
 atenent les característiques generals següents:       
  a)  Possibilitar  la permeabilitat entre ensenyaments 
 reglats i no reglats.
  b) Utilitzar metodologia adaptada a les característiques 
 personals dels alumnes i les peculiaritats pròpies del 
 context sòcio-cultural en el qual es desenvolupin, i 
 incorporar-hi,  d'una  manera sistemàtica, els avenços 
 tecnològics destinats a optimitzar els recursos aplicats a 
 la formació permanent d'adults.
  c) Contemplar actuacions específiques adreçades a sectors 
 de població que no hagin assolit els nivells bàsics de 
 formació.
  d) Ajustar-se, en tot cas, a la normativa aplicable, 
 segons que es tracti d'ensenyaments inclosos en el règim 
 educatiu comú o d'ensenyaments no reglats, de formació 
 ocupacional, o regulats per aquesta Llei.
  e) Donar preeminència a l'estructura modular i de crèdits 
 en l'organització curricular, fent compatibles teoria i 
 pràctica i facilitant la participació de l'adult en la 
 confecció i l'orientació del seu propi procés formatiu. Tot 
 projecte  curricular  que  hagi  d'ésser homologat ha 
 d'incloure els mínims establerts en la legislació vigent.
  f) Preveure l'accés a diversos nivells del  sistema 
 educatiu  sense  que  això comporti necessàriament el 
 reconeixement dels nivells previs ni de la titulació 
 corresponent.
  g) Tenir en compte el desenvolupament de tots aquells 
 aspectes que permetin incrementar el grau de satisfacció i 
 de benestar de la persona.
                               
 Capítol 2                          
 De les modalitats de formació d'adults           
                               
 Article 4                          
  La formació permanent d'adults es pot dur a terme:     
  a) En el marc dels ensenyaments reglats.
  b) En el marc de la Llei 7/1986, del 23 de maig, 
 d'Ordenació dels Ensenyaments no Reglats en el Règim 
 Educatiu Comú.
  c)  Mitjançant  les  diverses modalitats de formació 
 ocupacional i professional.
  d) Mitjançant les activitats i els centres que es regulen 
 en el títol 2 i següents d'aquesta Llei.
  e) Mitjançant la preparació específica per a l'accés a la 
 universitat.
  f) Mitjançant els cursos de català per a adults.
                               
 TÍTOL 2                           
 Dels diplomes i les certificacions, dels centres, dels 
 formadors i dels alumnes                  
                               
 Capítol 1                          
 Dels diplomes i les certificacions             
                               
 Article 5                          
 -1 La formació d'adults dóna lloc, amb el compliment dels 
 requisits  assenyalats  per  l'Administració  educativa 
 competent, a l'obtenció de les  mateixes  titulacions 
 acadèmiques previstes en el sistema educatiu vigent.
 -2 El Govern de la Generalitat pot crear diplomes i 
 certificacions acreditatives de la realització d'activitats 
 i l'obtenció de coneixements.
                               
 Capítol 2                          
 Dels centres                        
                               
 Article 6                          
  Són centres de formació d'adults aquells en què, en 
 exclusiva o no, es desenvolupen aquestes activitats, en 
 qualsevol dels àmbits d'actuació definits per l'article 1.
                               
 Article 7                          
 -1 Els centres de formació d'adults  poden  ésser de 
 titularitat pública o privada i han d'ésser creats o 
 autoritzats per la Generalitat d'acord amb la normativa que 
 s'estableixi.
 -2 Són centres públics de formació d'adults aquells dels 
 quals són titulars les administracions públiques, a les 
 quals correspon la iniciativa de llur creació.
 -3 Són centres privats de formació d'adults els promoguts 
 per persones físiques i jurídiques privades, els quals 
 centres han d'ésser autoritzats per l'Administració de la 
 Generalitat d'acord amb els requisits que s'estableixin per 
 reglament.
 -4 Tots els centres públics i privats de formació d'adults 
 s'han d'inscriure en el Registre de Centres de Formació 
 d'Adults.
                               
 Article 8                          
  La formació d'adults ha d'adoptar les modalitats de 
 presència i a distància.
                               
 Article 9                          
 -1 La  Generalitat pot establir convenis i acords de 
 col·laboració amb les administracions locals i altres 
 entitats públiques i privades amb  la  finalitat  de 
 racionalitzar la utilització dels recursos materials i 
 humans i contribuir a un millor compliment dels objectius 
 d'aquesta Llei.
 -2 Atesa l'especificitat de la formació d'adults s'ha de 
 promoure també l'establiment de convenis i acords amb 
 empreses, associacions i entitats d'iniciativa social, amb 
 la finalitat de racionalitzar la utilització dels recursos 
 materials i humans i contribuir a un millor desenvolupament 
 comunitari.
                               
 Capítol 3                          
 Dels formadors                       
                               
 Article 10                         
  Els  ensenyaments  conduents a l'obtenció d'un títol 
 acadèmic o professional previst en el sistema educatiu han 
 d'ésser impartits per professors que tinguin els requisits 
 establerts per la legislació vigent.
                               
 Article 11                         
  Els ensenyaments no reglats han d'ésser impartits per 
 persones expertes i especialitzades que hi acreditin, amb 
 la titulació corresponent, llur adequada capacitació.
                               
 Article 12                         
  Els formadors d'adults, a més  d'exercir  activitats 
 docents, han de contribuir a l'orientació i a la formació 
 integral de la persona.
                               
 Article 13                         
  Els formadors d'un centre o els que exerceixin l'activitat 
 en un àmbit territorial d'actuació s'han de coordinar a fi 
 d'integrar un equip únic que doni resposta a un projecte 
 educatiu comú.
                               
 Capítol 4                          
 Dels alumnes                        
                               
 Article 14                         
 -1 Són destinatàries de la formació d'adults totes les 
 persones adultes que desitgin accedir a algun dels àmbits 
 d'actuació definits per l'article 1.
 -2 Als efectes d'aquesta Llei, es consideren com a persones 
 adultes les que han superat l'edat màxima de permanència en 
 els centres ordinaris, cursant l'ensenyament bàsic, fixada 
 en el sistema educatiu.
                               
 Article 15                         
  Els alumnes participen en la programació i la planificació 
 de les activitats de formació mitjançant els mecanismes que 
 s'estableixin per reglament.
                               
 Capítol 5                          
 De la formació de formadors i la recerca          
                               
 Article 16                         
  El Govern de la Generalitat ha de promoure l'organització 
 d'activitats i cursos de reciclatge apropiats per als 
 formadors d'adults tenint en compte llurs titulacions 
 actuals, experiència prèvia  i  adequació  al  perfil 
 específic.
                               
 Article 17                         
  Les activitats de recerca i estudi s'han de fomentar en 
 els programes de formació de formadors d'adults. En aquest 
 sentit s'han de:                      
  a)  Potenciar  els  coneixements  i  l'intercanvi 
 d'experiències amb altres països.
  b) Impulsar la investigació i l'aprofundiment teòric, 
 especialment en col.laboració amb les universitats.
  c) Fomentar la recerca a partir de les experiències de 
 formació d'adults pròpies.
  d) Promoure el concurs de les universitats, les empreses, 
 les associacions i les entitats d'iniciativa social en la 
 capacitació d'adults.
  e) Dedicar una atenció especial a les dades estadístiques 
 i als estudis sociològics que expliquin tant els canvis 
 socials com les previsions d'evolució en un futur immediat. 
                               
 Article 18                         
  El Govern de la Generalitat ha de promoure la creació de 
 centres de recursos especialitzats en  les  diferents 
 modalitats de la formació d'adults.
                               
 TÍTOL 3                           
 De la programació i la coordinació             
                               
 Capítol 1                          
 De la programació                      
                               
 Article 19                         
 -1 El Programa General de Formació d'Adults ha d'ordenar 
 globalment les activitats a desenvolupar  per  a  la 
 realització  personal  i per a donar resposta a les 
 necessitats socials i culturals existents i previsibles. 
 S'han de tenir en compte els programes existents relatius a 
 les diverses modalitats i una implantació equilibrada 
 territorialment, d'acord amb la distribució de la població 
 a Catalunya.
 -2 Dins d'aquest Programa General cal tenir en compte plans 
 específics per a satisfer les demandes de col.lectius 
 concrets o d'àmbits territorials determinats.
                               
 Article 20                         
 -1 Les corporacions locals han d'elaborar plans locals de 
 formació en els quals cal expressar les  necessitats 
 existents i futures i les iniciatives per a resoldre-les. 
 Els plans locals han de preveure la localització de les 
 activitats.
 -2 En la gestió dels serveis regulats per aquesta Llei s'ha 
 de sol.licitar la col.laboració activa dels ens locals, en 
 els termes establerts per l'article 9.
                               
 Capítol 2                          
 De la coordinació                      
                               
 Article 21                         
  Els òrgans competents en la matèria han de fomentar la 
 relació i la coordinació entre els diferents organismes que 
 actuen i realitzen activitats en l'àmbit de formació 
 d'adults d'una zona.
                               
 Capítol 3                          
 De l'organització de suport a la política de formació 
 d'adults                          
                               
 Article 22                         
 -1 El Consell Assessor de Formació d'Adults és l'òrgan 
 d'assessorament creat amb la finalitat d'incorporar les 
 diverses instàncies socials amb incidència en aquest camp.
 -2 És president del Consell Assessor de Formació d'Adults 
 el Conseller del Departament competent en matèria de 
 formació d'adults i n'és vice-president el Director General 
 competent en la matèria.
 -3 El Consell Assessor de Formació d'Adults es compon, com 
 a mínim, dels vocals següents:               
  a) Set representants de la Generalitat, amb categoria de 
 director  general,  nomenats  pel  Govern, directament 
 relacionats amb els àmbits fonamentals d'actuació  en 
 matèria de formació d'adults.
  b) El President del Consell Social de cadascuna de les 
 universitats de Catalunya.
  c) Un representant de l'Associació Catalana de Municipis.
  d) Un representant de la Federació de Municipis de 
 Catalunya.
  e) Un representant de les entitats que desenvolupen 
 activitats en els àmbits de formació d'adults, nomenat pel 
 President del Consell.
  f) Dues persones d'un prestigi reconegut en els àmbits de 
 formació d'adults, nomenades pel President del Consell.
  g) Un representant de cadascun dels dos sindicats més 
 representatius.
  h) Dos representants de les associacions d'empresaris més 
 representatives.
 -4 És secretari del Consell Assessor de Formació d'Adults 
 un funcionari del Departament competent en matèria de 
 formació d'adults, nomenat pel Conseller.
 -5 El President del Consell Assessor de Formació d'Adults 
 pot nomenar membres del Consell fins a quatre persones que, 
 per llur prestigi reconegut o per llur vinculació a la 
 formació d'adults, consideri que són adequades a les 
 funcions pròpies del Consell.
                               
 Article 23                         
  Les funcions del Consell Assessor de Formació d'Adults són 
 les següents:                        
 -1 D'assessorament:                     
  a) Per a l'elaboració del Programa General de Formació 
 d'Adults i de plans específics.
  b) Per a la coordinació de les actuacions relacionades amb 
 la formació d'adults que es duen a terme per mitjà dels 
 diferents departaments de la Generalitat.
  c) Per a les accions de formació d'adults que es duen a 
 terme des dels ens locals i des de les institucions 
 privades sense finalitat de lucre.
  d) Als diferents departaments i organismes sobre possibles 
 actuacions per tal de fer més efectives i multiplicadores 
 les accions que es duguin a terme.
  e) Per garantir una correcta informació a tota la població 
 adulta de les diverses activitats que es realitzen en 
 aquest camp.
  f) Per promoure la participació de les persones adultes en 
 les diverses activitats que es realitzin.
 -2 De proposta:                       
  a) De formes de relació amb els programes que desenvolupen 
 les  diverses  administracions  públiques i també les 
 institucions privades que, sense finalitat de  lucre, 
 realitzen activitats dins el camp de la formació d'adults.
  b) De les mesures necessàries per tal de garantir el dret 
 a la formació d'adults.
  c) D'iniciativa i actuació per a la millora de la formació 
 d'adults.
                               
 Capítol 4                          
 De la coordinació interdepartamental en  la  formació 
 d'adults                          
                               
 Article 24                         
  Es crea la Comissió Interdepartamental per a la Formació 
 d'Adults.
                               
 Article 25                         
  La Comissió Interdepartamental per a la Formació d'Adults 
 té com a objectius fonamentals promoure i coordinar les 
 activitats relatives a la formació d'adults.
                               
 Article 26                         
  Corresponen a la Comissió Interdepartamental per a la 
 Formació d'Adults les funcions següents:          
  a) Elaborar el programa interdepartamental per a la 
 formació d'adults.
  b) Promoure i coordinar els projectes  de  formació 
 d'adults.
  c) Avaluar els resultats obtinguts en l'execució del 
 programa general.
  d) Qualssevol altres que el Govern li atribueixi.
                               
 Article 27                         
  La Comissió Interdepartamental per a la Formació d'Adults 
 és  integrada  pels  directors  generals  directament 
 relacionats  amb els àmbits fonamentals d'actuació en 
 matèria de formació d'adults i per les altres persones 
 relacionades  amb  la  matèria,  d'acord  amb el que 
 s'estableixi per reglament.
                               
 TÍTOL 4                           
 De les competències                     
                               
 Article 28                         
  Correspon al Govern de la Generalitat regular, programar, 
 fomentar, supervisar i gestionar activitats relatives a la 
 formació d'adults.
                               
 Article 29                         
  El Govern de la Generalitat té les competències següents: 
  a) Aprovar el Programa General de Formació d'Adults.
  b) Dictar les normes de regulació de l'activitat.
  c) Establir normes per a l'atorgament de diplomes i 
 certificacions o altres documents acreditatius dels estudis 
 realitzats en el marc de les seves competències.
                               
 Article 30                         
  El Departament competent en matèria de formació d'adults 
 ha de desenvolupar les funcions de:             
  a) Promoure i coordinar les activitats de  formació 
 d'adults i, si n'és el cas, en col·laboració amb altres 
 departaments,  administracions  públiques  i  entitats 
 públiques i privades.
  b) Organitzar i dirigir els serveis propis.
  c) Aprovar els programes i els plans de les entitats 
 locals.
  d) Elaborar el Programa General de Formació d'Adults.
  e) Elaborar i aprovar plans de desenvolupament  del 
 Programa General.
  f) Organitzar activitats per a la realització personal.
  g) Coordinar les activitats realitzades en els consells 
 comarcals i els altres ens locals.
  h) Promoure projectes d'experimentació, recerca i estudi.
  i) Atorgar els ajuts per a la realització d'activitats de 
 formació d'adults.
                               
 Disposició final                      
   S'autoritzen el Govern i els consellers competents per 
 raó de la matèria perquè dictin les normes reglamentàries 
 per al desenvolupament d'aquesta Llei.
   Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui 
 d'aplicació aquesta Llei cooperin al seu compliment i que 
 els tribunals i les autoritats als quals pertoqui la facin 
 complir.
                               
 Palau de la Generalitat, 18 de març de 1991         
                               
 Jordi Pujol                         
 President de la Generalitat de Catalunya          
                               
 Antoni Comas i Baldellou                  
 Conseller de Benestar Social