Normativa

Documents per a l'organització i la gestió dels centres 2019-2020:
Horari dels mestres i professors amb destinació als centres de formació d'adults
RESOLUCIÓ ENS/1403/2018, de 21 de juny, per la qual s'estableix el currículum de llengües estrangeres als centres de formació d'adults del Departament d'Ensenyament.
Resolució ENS/771/2018. Quins nous requisits haurà de tenir el professorat que imparteix COMPETIC?

RESOLUCIÓ ENS/771/2018, de 16 d'abril, per la qual es determinen els requisits que ha de tenir el professorat per impartir els ensenyaments COMPETIC en els centres de formació de persones adultes del Departament d'Ensenyament i s'estableix el període i el procediment d'acreditació d'aquest professorat en el cas que no tingui les titulacions requerides.
Si vull presentar una programació d'adults a les oposicions. Què cal saber?
Documents d'organització i gestió 2017-18

XTEC- Currículum i orientació educació adults
Guia educació d’adults 2017
- Servei d’Educació al Llarg de la Vida
- Recull de normativa Educació Persones Adultes
Resolució de 19 de juny de 2012, per la qual s'estableixen els currículums dels ensenyaments d'informàtica

ORDRE EDU/18/2010, de 15 de gener, d'organització de les proves lliures per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria per a persones majors de divuit anys.
Decret 161/2009, de 27 d’octubre, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria per a les persones adultes 
Decret 213/2002, regula el currículum de la Formació Instrumental

DECRET 72/1994, de 6 d'abril, pel qual es regulen els centres de formació d'adults.
ORDRE ENS/290/2013, de 12 de novembre, per la qual s'estableix l'equivalència entre els certificats COMPETIC i els certificats ACTIC.
ORDRE ENS/154/2011, de 14 de juny, del procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació a l'educació secundària obligatòria per a les persones adultes.
RESOLUCIÓ ENS/924/2014, de 23 d'abril, per la qual s'estableix el procediment d'avaluació i certificació dels ensenyaments de competència digital a l'educació d'adults.
Número de visites avui: -