Normativa


DECRET 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents.
En la reclamació del document d’instruccions d’inici de curs en l’horari de secundària als CFA, on havíem denunciat que s’havia derivat algunes tasques d'horari fix a l'apartat d'horari no fix per al curs present, l’administració ha reconegut l’errada, i modificaran el document de Personal Docent. Estarem pendents de la seva publicació.
Documents per a l'organització i la gestió dels centres 2019-2020:
Horari dels mestres i professors amb destinació als centres de formació d'adults
RESOLUCIÓ ENS/1403/2018, de 21 de juny, per la qual s'estableix el currículum de llengües estrangeres als centres de formació d'adults del Departament d'Ensenyament.
Resolució ENS/771/2018. Quins nous requisits haurà de tenir el professorat que imparteix COMPETIC?

RESOLUCIÓ ENS/771/2018, de 16 d'abril, per la qual es determinen els requisits que ha de tenir el professorat per impartir els ensenyaments COMPETIC en els centres de formació de persones adultes del Departament d'Ensenyament i s'estableix el període i el procediment d'acreditació d'aquest professorat en el cas que no tingui les titulacions requerides.
Si vull presentar una programació d'adults a les oposicions. Què cal saber?
Documents d'organització i gestió 2017-18

XTEC- Currículum i orientació educació adults
Guia educació d’adults 2017
- Servei d’Educació al Llarg de la Vida
- Recull de normativa Educació Persones Adultes
Resolució de 19 de juny de 2012, per la qual s'estableixen els currículums dels ensenyaments d'informàtica

ORDRE EDU/18/2010, de 15 de gener, d'organització de les proves lliures per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria per a persones majors de divuit anys.
Decret 161/2009, de 27 d’octubre, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria per a les persones adultes 
Decret 213/2002, regula el currículum de la Formació Instrumental

DECRET 72/1994, de 6 d'abril, pel qual es regulen els centres de formació d'adults.
ORDRE ENS/290/2013, de 12 de novembre, per la qual s'estableix l'equivalència entre els certificats COMPETIC i els certificats ACTIC.
ORDRE ENS/154/2011, de 14 de juny, del procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació a l'educació secundària obligatòria per a les persones adultes.
RESOLUCIÓ ENS/924/2014, de 23 d'abril, per la qual s'estableix el procediment d'avaluació i certificació dels ensenyaments de competència digital a l'educació d'adults.
Número de visites avui: -